Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Kommentaar op konsep begroting 2019 2020

Konsep Begroting 2019/2020 en konsep 2de Hersiende Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP)

Kennis geskied hiermee dat die Hessequa Raad ‘n konsep kapitaal- en bedryfsbegroting en Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) vir die tydperk 01 Julie 2019 tot 30 Junie 2020 op 28 Maart 2019 goedgekeur het.

‘n Opsomming van die begroting en GOP lê ter insake by die Munisipale kantore te  Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg, Melkhoutfontein, Jongensfontein en Slangrivier vanaf 8 April 2019.

‘n Opsomming van die begrotings en GOP is ook op die munisipale webwerf beskikbaar.

Lede van die gemeenskap word uitgenooi om skriftelike vertoë / kommentaar te lewer op die Konsep Kapitaal- en Bedryfsbegroting 2019/20 en aan die Munisipale Bestuurder te rig voor  30 April 2019 om 12:00.

______________________________________________________________________

Draft Budget 2019/2020 and Draft 2nd Review Integrated Development Plan (IDP)

Notice is hereby given that the Council of Hessequa adopted a Draft Capital- and Operating Budget for the period 1 July 2019 to 30 June 2020 on 28 March 2019.

The budget and IDP is available for inspection at Municipal Offices in Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdale, Heidelberg, Melkhoutfontein, Jongensfontein and Slangrivier from 8 April 2019. A summary of the budgets and IDP are also available on the official municipal website

Members of the community are invited to submit written representations/comments on the Draft Capital and Operating Budget 2019/20 to the Municipal Manager by 12:00 on 30 April 2019.

 

Thank for your file upload