Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Korentepoort Dam
0
%
Duivenhoks Dam
0
%
Olive Grove Dam
0
%
Jongensfontein Dam
0
%

WATER RESTRICTIONS CURRENTLY IN PLACE

VLAK 2 WATERBEPERKINGS: GOURITSMOND, STILBAAI, MELKHOUTFONTEIN & RIVERSDAL

▪  Tuine mag slegs twee keer per week tussen 17:00 en 18:00 natgemaak word. Ewe genommerde huishoudings mag hul tuine op Maandae en Donderdae natlei en ongelyke genommerde huishoudings op Dinsdae en Vrydae. Hierdie bepaling vervang alle vorige vergunnings vir die natmaak van tuine op ander tye.

▪  Tuinslange, emmers, gieters en outomatiese besproeiingstelsels mag gebruik word om tuine nat te lei, mits dit binne die toegelate tydgleuf gebeur. Tuinslange mag slegs onder toesig gebruik word.

▪  Die afspuit van verharde oppervlaktes soos plaveisel en sement oppervlaktes is verbode.

▪  Die was van voertuie, karavane en bote mag slegs deur middel van ‘n emmer gedoen word.

▪  Indien ander bronne soos reënwater tenks of boorgate gebruik word, moet dit op ‘n sigbare wyse aangedui word.

▪  Ouetehuise, kwekerye, karwas besighede en kontrakteur dienste is uitgesluit by hierdie beperking.

▪  Die lewering van munisipale dienste, wat sportfasiliteite en munisipale bates insluit, is uitgesluit by bogenoemde beperkings en sal op ‘n ad hoc basis bestuur word deur Administrasie.

▪  Dit vervang vorige beperkings en is geldig vir Gouritsmond, Stilbaai, Melkhoutfontein en Riversdal.

▪  Skriftelike versoeke vir die afspuit van huise se dakke met ‘n hoëdruk spuit sal slegs goedgekeur word indien die vlak van die Korentepoortdam (Riversdal) hoër is as 50% [hierdie is slegs van toepassing op Riversdal].

▪  Die situasie in die verskeie dorpe sal gemonitor word en strenger beperkings ingestel word indien die toestand van waterbronne versleg.

▪  Wetstoepassing sal die situasie in die dorpe monitor en streng teen oortreders optree.

VLAK 3 WATERBEPERKINGS: ALBERTINIA, HEIDELBERG, SLANGRIVIER, JONGENSFONTEIN & WITSAND

▪  Tuine mag slegs een keer per week tussen 17:00 en 18:00 natgemaak word. Ewe genommerde huishoudings mag hul tuine op Dinsdae natlei en ongelyke genommerde huishoudings op Donderdae. Hierdie bepaling vervang alle vorige vergunnings vir die natmaak van tuine op ander tye.

▪  Tuinslange, emmers, gieters en outomatiese besproeiingstelsels mag gebruik word om tuine nat te lei, mits dit binne die toegelate tydgleuf gebeur. Tuinslange mag slegs onder toesig gebruik word.

▪  Indien ander bronne soos reënwater tenks of boorgate gebruik word, moet dit op ‘n sigbare wyse aangedui word.

▪  Ouetehuise, kwekerye, karwas besighede en kontrakteur dienste word uitgesluit by hierdie beperking.

▪  Die lewering van munisipale dienste, wat sportfasiliteite en munisipale bates insluit, is uitgesluit by bogenoemde beperkings en sal op ad-hoc basis bestuur word deur Administrasie.

▪  Hierdie vervang vorige beperkings en is geldig vir Albertinia, Heidelberg, Slangrivier, Jongensfontein & Witsand.

▪  Die situasie in die verskeie dorpe sal gemonitor word en strenger beperkings ingestel word indien die toestand van waterbronne versleg.

▪  Wetstoepassing sal die situasie in die dorpe monitor en streng teen oortreders optree.

LEVEL 2 WATER RESTRICTIONS: GOURITSMOND, STILL BAY, MELKHOUTFONTEIN & RIVERSDALE

▪  Gardens may only be watered twice a week between 17:00 and 18:00. Even numbered households may water gardens on Mondays and Thursdays and uneven numbered households on Tuesdays and Fridays. This provision supersedes all previous permissions for watering gardens at other times.

▪  Garden hoses, buckets, watering cans and automatic irrigation systems may be used for watering gardens, provided this happens within the permitted time slot. Garden hoses may only be used if supervised.

▪  Hosing down of paving and cement surfaces is prohibited.

▪  Washing of vehicles, caravans and boats may only be done by means of a bucket.

▪  Properties where alternative water resources such as rainwater tanks or boreholes are used, must ensure that it is clearly indicated.

▪  Old age homes, nurseries and car wash businesses and contractor services are excluded from this restriction.

▪  The provision of municipal services, which includes sports facilities and municipal assets, is excluded from the above restrictions and will be managed by the Administration on an ad hoc basis.

▪  This replaces previous restrictions and is valid for Gouritsmond, Still Bay, Melkhoutfontein and Riversdale.

▪  Written requests for the hosing down of roof tops with a high-pressure sprayer will only be considered if the level of the Korentepoort Dam (Riversdale) is above 50% [this is applicable to Riversdale only].

▪  The situation in the various towns will be monitored and stricter restrictions will be introduced if the condition of water sources deteriorates.

▪  Law enforcement will monitor the situation in the towns and take strict action against offenders.

LEVEL 3 WATER RESTRICTIONS: ALBERTINIA, HEIDELBERG, SLANGRIVIER, JONGENSFONTEIN & WITSAND

▪  Gardens may only be watered once a week between 17:00 and 18:00. Even numbered households  may water their gardens on Tuesdays and uneven numbered households on Thursdays. This provision supersedes all previous permissions for watering gardens at other times.

▪  Garden hoses, buckets, watering cans and automatic irrigation systems may be used for watering gardens, provided this happens within the permitted time slot. Garden hoses may only be used if supervised.

▪  Properties where alternative water resources such as rainwater tanks or boreholes are used, must ensure that it is clearly indicated.

▪  Old age homes, nurseries, car wash businesses and contractor services are excluded from this restriction.

▪  The provision of municipal services, which includes sports facilities and municipal assets, is excluded from the above restrictions and will be managed by the Administration on an ad hoc basis.

▪  This replaces previous restrictions and is valid for Albertinia, Heidelberg, Slangrivier, Jongensfontein and Witsand.

▪  The situation in the various towns will be monitored and stricter restrictions will be introduced if the condition of water sources deteriorates.

▪  Law enforcement will monitor the situation in the towns and take strict action against offenders.

Water Saving Tips

  1. Turn off the tap when you brush your teeth – this can save 6 litres of water per minute.
  2. Place a cistern displacement device in your toilet cistern to reduce the volume of water used in each flush.
  3. Take a shorter shower. Shower can use anything between 6 and 45 litres per minute.
  4. Always use full loads in your washing machine and dishwasher – this cuts out unnecessary washes in between.
  5. Fix a dripping tap. A dripping tap can waste 15 litres of water a day, or 5,500 litres of water a year.
  6. Install a water butt to your drainpipe and use the water collected to water your plants, clean your car and wash your windows.
  7. Water your garden with a watering can rather than a hosepipe. A hosepipe uses 1,000 litres of water an hour. Mulching your plants (with bark chippings, heavy compost or straw) and watering in the early morning and late afternoon will reduce evaporation and also save water.
  8. Fill a jug with tap water and place this in your fridge. This will mean you do not have to leave the cold tap running for the water to run cold before you fill your glass.
  9. Invest in water-efficient goods when you need to replace household products. You can now buy water-efficient showerheads, taps, toilets, washing machines, dishwashers and many other water-saving products.

Thank for your file upload