Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Grand In Aid 2018 2019

IN TERMS OF CLAUSE 11.1.2 OF THE HESSEQUA MUNICIPALITY GRANT IN AID AND TRANSFER PAYMENT POLICY FIND THIS INVITATION FOR ‘GRANT IN AID’ 2018/2019 BUDGET AWARDS APPLICATIONS.

All interested parties are hereby invited to apply in writing for a monetary donation to an organization or body outside a government sphere, which does not perform commercial or business transactions.

Prescribed application forms (Form 01) are available at all Municipal Offices, the Office of the Executive Mayor and on the Hessequa Municipality website (www.hessequa.gov.za). Completed application forms (Form 01) accompanied by a cover letter on an official letterhead and signed by the head of the organization or body must reach the office of the Executive Mayor before or on 30 November 2018.

Applications on the prescribed form (Form 01) can be sent to:

  1. Office of the Executive Mayor, Hessequa Municipality, PO Box 29, Riversdale, 6670.
  2. Email applications can be directed to: pamayor@hessequa.gov.za.

Please note that awards in the following categories will be considered:

– Health projects and programs

– Environmental organizations or groups

– Solid waste disposal projects and programs

– Social development projects and programs

– Sports and recreation projects and programs

 

All applications are subject to the terms and conditions of the Hessequa Municipality’s Grant-In-Aid And Transfer Payment Policy.

_______________________________________________________________________

IN TERME VAN KLOUSULE 11.1.2 VAN DIE HESSEQUA MUNISIPALITEIT SE “GRANT IN AID AND TRANSFER PAYMENT POLICY’ VIND HIERMEE UITNODIGING VIR “GRANT IN AID’ 2018/2019 BEGROTING TOEKENNINGS AANSOEKE.

Alle belanghebbende partye word hiermee uitgenooi om skriftelik aansoek te doen vir ‘n geldelike skenking  aan ‘n organisasie  of liggaam buite ‘n regeringsfeer, wat nie kommersiële of sake transaksies verrig nie.

Voorgeskrewe aansoekvorms (Vorm 01) is beskikbaar by alle Munisipale kantore, die kantoor van die Uitvoerende Burgemeester en op die Hessequa Munisipaliteit webwerf (www.hessequa.gov.za). Voltooide aansoekvorms (Vorm 01) vergesel van ‘n dekbrief op ‘n amptelike briefhoof en onderteken deur die hoof van die organisasie  of liggaam moet voor of op 30 November 2018 die kantoor van die Uitvoerende Burgemeester bereik.

Aansoeke op die voorgeskrewe vorm (Vorm 01) kan versend word aan:

  1. Kantoor van die Uitvoerende Burgemeester, Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670.
  2. Epos aansoeke kan gerig word aan : pamayor@hessequa.gov.za

Neem asb kennis dat toekennings in die volgende kategorieë oorweeg sal word:

– Gesondheidsprojekte- en programme

– Omgewings organisasies of groepe

– Vaste afval opruimings projekte en programme

– Sosiale ontwikkelings projekte en programme

– Sport – en ontspannings projekte en programme

Alle aansoeke is onderworpe aan die terme en voorwaardes van die Hessequa Munisipaliteit se “Grant-In-Aid And Transfer Payment” beleid.

Thank for your file upload