Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

SLUITING VAN HEIDELBERG OOS-BEGRAAFPLAAS

Hessequa Munisipaliteit het reeds in 2017 Element Raadgewende Ingenieurs aangestel om ‘n ondersoek te loods na die uitbreidingsmoontlikhede vir addisionele begraafplaas spasie te Heidelberg omgewing.

Toestemming is in 2018 by Departement Omgewingsake verkry om die bestaande Oos-begraafplaas met 2500m² uit te brei.  Daarna het die ondersoek na alternatiewe begraafplaas grond voortgeduur en is goedkeuring vanaf Departement Omgewingsake verkry vir die uitbreiding van die Wes-begraafplaas met ongeveer 2777 grafte.

‘n Publieke deelname proses was gevolg en alle insette was oorweeg tydens die ondersoek. Die nuwe begraafplaas uitbreiding aan die westekant oorkant die Skougronde op die Barrydale pad, sal graf spasie skep vir ‘n periode van ten minste 15 jaar.

Die 2500m² graf spasie te Oos–begraafplaas is nou opgebruik en is daar reeds grafte gemaak by die nuwe Wes begraafplaas. Die munisipaliteit is derhalwe verplig om die vol begraafplaas te sluit en oor te skuif na die nuwe begraafplaas uitbreiding aan die weste kant.

Ek vertrou dat u begrip sal toon vir die vereistes wat die Munisipaliteit moet nakom met die sluit van die Oos-begraafplaas.

U samewerking om die begraafplaas aan die westekant te gebruik word ten volle waardeer.

Die uwe

Munisipale Bestuurder

J Jacobs

CLOSURE OF HEIDELBERG EAST CEMETERY

Hessequa Municipality appointed Element Consulting Engineers in 2017 to launch an investigation into the expansion possibilities for additional cemetery space in the Heidelberg area.

Permission was obtained in 2018 from the Department of Environmental Affairs to expand the existing Eastern Cemetery by 2500m². Thereafter, the investigation into alternative cemetery land continued and approval was obtained from the Department of Environmental Affairs for the expansion of the West Cemetery with approximately 2777 graves.

A public participation process was followed, and all inputs were considered during the investigation. The new cemetery extension on the west side opposite the Showgrounds on Barrydale Road will create grave space for a period of at least 15 years.

The 2500m ² grave space at East Cemetery has now been used up and graves have already been made at the new West Cemetery.

The municipality is therefore obliged to close the full cemetery and move to the new cemetery extension on the west side.

I trust that you will show understanding for the requirements that the Municipality must meet when closing the East Cemetery.

Your cooperation in using the cemetery on the west side is fully appreciated.

Sincerely

Municipal Manager

J Jacobs

Thank for your file upload