Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
November 23, 2020

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2021/2022 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, …

NOTICE: INVITATION FOR ATTENDING A WORKSHOP FOR THE REVIEW OF BUDGET RELATED POLICIES AND BY-LAWS FOR THE 2021/2022 FINANCIAL YEAR

Notice is hereby given that Hessequa Municipality is currently in the process of reviewing its policies and by-laws, namely Property …

Categories

Other pages

Thank for your file upload