Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

APPEAL TO USE WATER SPARINGLY

🚨Hessequa Municipality appeals to all residents and tourists within the municipal area to please use water sparingly. Due to a substantial increase in visitors and tourists coupled with rising temperatures, our region is experiencing a surge in water consumption. As a result, our reservoir levels are depleting rapidly, posing a serious threat to our water supply.

In light of the critical situation, we kindly request all residents and visitors to reduce their water consumption significantly. We urge you to use water sparingly and responsibly, keeping in mind the current strain on our water resources.

Please be aware that Hessequa Municipality has already implemented water restrictions, and these will be strictly enforced by law enforcement. It is crucial that every individual complies with these restrictions to alleviate the pressure on our water supply.

Report contraventions of the water restrictions at your nearest municipal office or at (028) 713 8000.

⚠️LEVEL 2 WATER RESTRICTIONS: GOURITSMOND, STILL BAY, MELKHOUTFONTEIN & RIVERSDALE

💧Gardens may only be watered twice a week between 17:00 and 18:00. Even numbered households may water gardens on Mondays and Thursdays and uneven numbered households on Tuesdays and Fridays. This provision supersedes all previous permissions for watering gardens at other times.

💧Garden hoses, buckets, watering cans and automatic irrigation systems may be used for watering gardens, provided this happens within the permitted time slot. Garden hoses may only be used if supervised.

💧Hosing down of paving and cement surfaces is prohibited.

💧Washing of vehicles, caravans and boats may only be done by means of a bucket.

💧Properties where alternative water resources such as rainwater tanks or boreholes are used, must ensure that it is clearly indicated.

💧Old age homes, nurseries and car wash businesses and contractor services are excluded from this restriction.

💧The provision of municipal services, which includes sports facilities and municipal assets, is excluded from the above restrictions and will be managed by the Administration on an ad hoc basis.

💧This replaces previous restrictions and is valid for Gouritsmond, Still Bay, Melkhoutfontein and Riversdale.

💧Written requests for the hosing down of roof tops with a high-pressure sprayer will only be considered if the level of the Korentepoort Dam (Riversdale) is above 50% [this is applicable to Riversdale only].

💧The situation in the various towns will be monitored and stricter restrictions will be introduced if the condition of water sources deteriorates.

💧Law enforcement will monitor the situation in the towns and take strict action against offenders.

⚠️LEVEL 3 WATER RESTRICTIONS: ALBERTINIA, HEIDELBERG, SLANGRIVIER, JONGENSFONTEIN & WITSAND

💧Gardens may only be watered once a week between 17:00 and 18:00. Even numbered households may water their gardens on Tuesdays and uneven numbered households on Thursdays. This provision supersedes all previous permissions for watering gardens at other times.

💧Garden hoses, buckets, watering cans and automatic irrigation systems may be used for watering gardens, provided this happens within the permitted time slot. Garden hoses may only be used if supervised.

💧Properties where alternative water resources such as rainwater tanks or boreholes are used, must ensure that it is clearly indicated.

💧Old age homes, nurseries, car wash businesses and contractor services are excluded from this restriction.

💧The provision of municipal services, which includes sports facilities and municipal assets, is excluded from the above restrictions and will be managed by the Administration on an ad hoc basis.

💧This replaces previous restrictions and is valid for Albertinia, Heidelberg, Slangrivier, Jongensfontein and Witsand.

💧The situation in the various towns will be monitored and stricter restrictions will be introduced if the condition of water sources deteriorates.

💧Law enforcement will monitor the situation in the towns and take strict action against offenders.

 

🚨Hessequa Munisipaliteit doen ‘n beroep op alle inwoners en toeriste binne die munisipale gebied om water asseblief spaarsamig te gebruik. As gevolg van ‘n aansienlike toename in besoekers en toeriste tesame met stygende temperature, ervaar ons streek ‘n oplewing in waterverbruik. Gevolglik word ons reservoirvlakke vinnig uitgeput, en dit is ‘n ernstige bedreiging vir ons watervoorsiening.

In die lig van hierdie kritieke situasie, versoek ons vriendelik dat alle inwoners en besoekers om hul waterverbruik aansienlik te verminder. Ons doen ‘n beroep op u om die huidige druk op ons waterbronne in gedagte te hou en sodoende water spaarsamig en verantwoordelik te gebruik.

Neem asseblief kennis dat Hessequa Munisipaliteit reeds waterbeperkings in plek het, en dat wetstoepassing streng sal optree teenoor diegene wat die beperkings verontagsaam. Dit is van kardinale belang dat elke individu die beperkings respekteer en verbruik verminder om die druk op watervoorsiening te verlig.

Rapporteer oortredings van die waterbeperkings by jou naaste munisipale kantoor of by (028) 713 8000.

⚠️VLAK 2 WATERBEPERKINGS: GOURITSMOND, STILBAAI, MELKHOUTFONTEIN & RIVERSDAL

💧Tuine mag slegs twee keer per week tussen 17:00 en 18:00 natgemaak word. Ewe genommerde huishoudings mag hul tuine op Maandae en Donderdae natlei en ongelyke genommerde huishoudings op Dinsdae en Vrydae. Hierdie bepaling vervang alle vorige vergunnings vir die natmaak van tuine op ander tye.

💧Tuinslange, emmers, gieters en outomatiese besproeiingstelsels mag gebruik word om tuine nat te lei, mits dit binne die toegelate tydgleuf gebeur. Tuinslange mag slegs onder toesig gebruik word.

💧Die afspuit van verharde oppervlaktes soos plaveisel en sement oppervlaktes is verbode.

💧Die was van voertuie, karavane en bote mag slegs deur middel van ‘n emmer gedoen word.

💧Indien ander bronne soos reënwater tenks of boorgate gebruik word, moet dit op ‘n sigbare wyse aangedui word.

💧Ouetehuise, kwekerye, karwas besighede en kontrakteur dienste is uitgesluit by hierdie beperking.

💧Die lewering van munisipale dienste, wat sportfasiliteite en munisipale bates insluit, is uitgesluit by bogenoemde beperkings en sal op ‘n ad hoc basis bestuur word deur Administrasie.

💧Dit vervang vorige beperkings en is geldig vir Gouritsmond, Stilbaai, Melkhoutfontein en Riversdal.

💧Skriftelike versoeke vir die afspuit van huise se dakke met ‘n hoëdruk spuit sal slegs goedgekeur word indien die vlak van die Korentepoortdam (Riversdal) hoër is as 50% [hierdie is slegs van toepassing op Riversdal].

💧Die situasie in die verskeie dorpe sal gemonitor word en strenger beperkings ingestel word indien die toestand van waterbronne versleg.

💧Wetstoepassing sal die situasie in die dorpe monitor en streng teen oortreders optree.

⚠️VLAK 3 WATERBEPERKINGS: ALBERTINIA, HEIDELBERG, SLANGRIVIER, JONGENSFONTEIN & WITSAND

💧Tuine mag slegs een keer per week tussen 17:00 en 18:00 natgemaak word. Ewe genommerde huishoudings mag hul tuine op Dinsdae natlei en ongelyke genommerde huishoudings op Donderdae. Hierdie bepaling vervang alle vorige vergunnings vir die natmaak van tuine op ander tye.

💧Tuinslange, emmers, gieters en outomatiese besproeiingstelsels mag gebruik word om tuine nat te lei, mits dit binne die toegelate tydgleuf gebeur. Tuinslange mag slegs onder toesig gebruik word.

💧Indien ander bronne soos reënwater tenks of boorgate gebruik word, moet dit op ‘n sigbare wyse aangedui word.

💧Ouetehuise, kwekerye, karwas besighede en kontrakteur dienste word uitgesluit by hierdie beperking.

💧Die lewering van munisipale dienste, wat sportfasiliteite en munisipale bates insluit, is uitgesluit by bogenoemde beperkings en sal op ad-hoc basis bestuur word deur Administrasie.

💧Hierdie vervang vorige beperkings en is geldig vir Albertinia, Heidelberg, Slangrivier, Jongensfontein & Witsand.

💧Die situasie in die verskeie dorpe sal gemonitor word en strenger beperkings ingestel word indien die toestand van waterbronne versleg.

💧Wetstoepassing sal die situasie in die dorpe monitor en streng teen oortreders optree.

Thank for your file upload