Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

2022 – 2027 Ward Committee Composition: Call for Ward 9 (Heidelberg) nominations

Stakeholders in the Hessequa Municipal Area are hereby invited to submit nominations in order to fill vacant positions  on the ward committee of ward 9 for the period 2022 – 2027. To be considered, the organisation and/or business must exist for at least one (1) year. The Individuals nominated must be a registered voter.

The representatives of the different interest groups/geographical area form the basis of each ward committee, with the ward councillor as the chairperson. Ward committees act as the official public participation mechanism of the Council’s operational activities and assist the Council to undertake public participation in respect of the Integrated Development Plan, Municipal By-Laws, Budget, Policy Formulation and the Council’s Performance Management System.

Sector nominations are applicable in the following areas:

Ward

Town

Geographical Area

Number

9

Heidelberg

Business Sector

2

Rural Sector

1

Nomination form is available at the municipal offices, as well as the municipal website at https://www.hessequa.gov.za/?cdm_linkout=MjMyNA== or Info Centre → Document Library → Wykskomitee Samestelling / Ward Committee Composition → Wykskomitee Samestelling / Ward Committee Composition: 2022 – 2027

Closing Date for Nominations: 27 May 2022

For any inquiries contact Mr Stephan Block or Mr Ignatius Verwey at tel: 028 713 7802 or email stephan@hessequa.gov.za

MR H VISSER
ACTING MUNICIPAL MANAGER  

2022 – 2027 WYKSKOMITEE SAMESTELLING

Belangegroepe in die Hessequa Munisipale Area word hiermee uitgenooi om nominasies in te dien ten einde 3 vakante posisies op die Wykskomitee van Wyk 9 vir die periode 2022 – 2027, te vul. Om oorweeg te word moet die organisasie en/of besigheid vir ten minste een (1) jaar bestaan. Die Individue wat genomineer word moet ʼn geregistreerde kieser wees.

Die verteenwoordigers van die verskillende belangegroepe/geografiese area vorm die basis van elke wykskomitee, met die Wyksraadslid as die voorsitter. Wykskomitees tree op as amptelike publieke deelname meganisme van die Raad se operasionele aktiwiteite en assisteer die Raad om publieke deelname te onderneem ten opsigte van die Geïntegreerde Ontwikkelings Plan, Munisipale Verordeninge, Begroting, Beleidsformulering en die Prestasie Bestuurstelsel van die Raad.

Sektor nominasies is van toepassing in die volgende areas, naamlik:

Wyk

Dorp

Belangegroepe / Geografiese Area

Aantal

9

Heidelberg

Business Sector

2

Rural Sector

1

Nominasievorm is beskikbaar by die munisipale kantore, asook die munisipale webtuiste by https://www.hessequa.gov.za/?cdm_linkout=MjMyNA== of by Info Centre → Document Library → Wykskomitee Samestelling / Ward Committee Composition → Wykskomitee Samestelling / Ward Committee Composition: 2022 – 2027

Sluitingsdatum vir Nominasies: 27 Mei 2022

Vir enige navrae kontak Mnr Stephan Block of Mnr Ignatius Verwey by Tel: 028 713 7802 of e-pos stephan@hessequa.gov.za

Thank for your file upload