Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Konsep Begroting beskikbaar vir insette

 

1)         Konsep Begroting 2017/2018

2)         Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) 2017/2018

Kennis geskied hiermee dat die Hessequa Raad ‘n konsep kapitaal- en bedryfsbegroting en Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) vir die tydperk 01 Julie 2017 tot 30 Junie 2018 op 11 April 2017 goedgekeur het.

‘n Opsomming van die begroting en GOP lê ter insake by die Munisipale biblioteke te  Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg en Slangrivier vanaf 12 April 2017.

Lede van die gemeenskap word uitgenooi om skriftelike vertoë / kommentaar te lewer op die Konsep Kapitaal- en Bedryfsbegroting 2017/18 en aan die Munisipale Bestuurder te rig voor  28 April 2017 om 12:00.

—————————————————————————————————————————

 

1)         Draft Budget 2017/2018

2)         Draft Integrated Development Plan (IDP) 2017/2018

Notice is hereby given that the Council of  Hessequa adopted a Draft Capital- and Operating Budget  for the period 1 July 2017 to 30 June 2018 on 11 April 2017.

The budget and IDP is available for inspection at Municipal libraries in Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdale, Heidelberg and Slangrivier from 12 April 2017.

Members of the community are invited to submit written representations/comments on the Draft Capital and Operating Budget 2017/18 to the Municipal Manager by 12:00 on 28 April 2017.

 

 

Thank for your file upload