Hessequa Municipality to utilise the Central Supplier Database from 01 July 2016

image_pdfimage_print

PUBLIC NOTICE: Hessequa Municipality to utilise the Central Supplier Database from 01 July 2016.

As per instruction in terms of National Treasury MFMA Circular No 81, from 01 July 2016 municipalities will be obliged to utilise the Central Supplier Database (CSD) as their official list of accredited prospective providers when procuring goods and services. This notice serves to inform all current and prospective providers to Hessequa Municipality, that it will utilise the CSD from 01 July 2016.

Please Note that REGISTRATION WILL BE COMPULSORY IN ORDER TO CONDUCT BUSINESS WITH HESSEQUA MUNICIPALITY from 01 July 2016.  

HESSEQUA MUNICIPALITY WILL CONDUCT TRAINING SESSION FOR SUPPLIERS IN THE FOLLOWING TOWNS TO ASSIST SUPPLIERS TO REGISTER ON THE CSD.TRAINING WILL BE PROVIDED IN THE TOWNS AS LISTED BELOW ON THE FOLLOWING DATES:

 • Riversdale – 06 and 07 June 2016(Thusong E-Centre) from 09H00 – 16H00
 • Heidelberg – 8 June 2016(Thusong E- Centre) 09H00- 15H00
 • Albertinia – 9 June 2016 from 09H00-15H00 (Library Hall)
 • Stilbay and Melkhoutfontein (Melkhoutfontein Library)  – 10 June 2016 from 09H00-15H00

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING DOCUMENTS FOR REGISTRATION:

 • Valid Tax Clearance Certificate
 • Proof of banking details
 • Cell phone and valid cell phone number
 • Valid e-mail address

Please direct enquiries to Mrs E. Prins at Tel: 028 713 8085 or Mrs A. Carelse at Tel 028 713 7896. E-mail enquiries must be sent to the following addresses ellouise@hessequa.gov.za or allison@hessequa.gov.za
­­­­­­­­­­­PUBLIEKE KENNISGEWING: Hessequa Munisipaliteit sal gebruik maak van die Sentrale Verskaffers Databasis vanaf 01 Julie 2016.

Ingevolge die instruksie uitgereik kragtens Nasionale Tesourie  MFMA Omsendskrywe No 81, sal Munisipaliteite vanaf 01 Julie 2016 verplig wees om die Sentrale Verskaffers Databasis (SVD) te gebruik as hulle amptelike lys van geakkrediteerde voornemende verskaffers wanneer goedere en dienste aangekoop word. Hierdie kennisgewing dien om alle huidige en voornemende verskaffers aanHessequa Munisipaliteit in kennis te stel dat die SVD vanaf 01 Julie 2016 gebruikgaan word.

Neem asseblief kennis dat REGISTRASIE SAL VERPLIGTEND WEES OM SAKE MET HESSEQUA MUNISIPALITEIT TE DOEN vanaf 01 Julie 2016.

HESSEQUA MUNISIPALITEIT SAL OPLEIDING VERSKAF AAN VERSKAFFERS WAARBY REGISTRASIE OP DIE SVB SAL GESKIED.OPELIDING SAL GESKIED IN DIE HESSEQUA STREEK OP DIE VOLGENDE DATUMS.

 • Riversdal – 06 en 07 Junie 2016vanaf 09H00-16H00 (Thusong E-Sentrum)
 • Heidelberg – 8 Junie 2016vanaf 09H00-15H00(Heidelberg Thusong E-Sentrum)
 • Albertinia – 9 Junie 2016 09H00-15H00 (Albertinia Biblioteek)
 • Stilbaai enMelkhoutfontein (Melkhoutfontein Biblioteek)– 10 Junie 2016 vanaf 09H00-15H00

DIE VOLGENDE DOKUMENTASIE SAL BENODIG WORD VIR REGISTRASIE DOELEINDES:

 • Geldige Belasting Sertifikaat
 • Geldige Bankbesonderhede
 • Selfoon en geldige Selfoon nommer
 • Geldige e-pos adres

Rig asseblief navrae aan mev E. Prins by Tel: 028 713 8085 of mev A. Carelse by Tel 028 713 7896. E-pos navrae moet asb aan ellouise@hessequa.gov.za of allison@hessequa.gov.za gestuur word.