Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Draft Budget 2016/2017

1) Konsep Begroting 2016/2017
2) Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan
(GOP) 2016/2017

Kennis geskied hiermee dat die Hessequa Raad ‘n konsep kapitaal- en bedryfsbegroting en Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) vir die tydperk 01 Julie 2016 tot 30 Junie 2017 op 31 Maart 2016 goedgekeur het.
‘n Opsomming van die begroting en GOP lê ter insake by die Munisipale kantore te Gouritsmond,
Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg en Slangrivier asook munisipale biblioteke vanaf 11 April
2016. ‘n Opsomming van die begrotings en GOP is ook HIER beskikbaar.

Lede van die gemeenskap word uitgenooi om skriftelike vertoë / kommentaar te lewer op die Konsep
Kapitaal- en Bedryfsbegroting 2016/17 en aan die Munisipale Bestuurder te rig voor 29 April 2016 om
12:00.

1) Draft Budget 2016/2017
2) Draft Integrated Development Plan (IDP)
2016/2017

Notice is hereby given that the Council of Hessequa adopted a Draft Capital- and Operating Budget
for the period 1 July 2016 to 30 June 2017 on 31 March 2016.
The budget and IDP is available for inspection at Municipal Offices in Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai,
Riversdale, Heidelberg and Slangrivier as well as all municipal libraries from 11 April 2016.

A summary of the budgets and IDP are also available HERE.

Members of the community are invited to submit written representations/comments on the Draft Capital and Operating Budget 2016/17 to the Municipal Manager by 12:00 on 29 April 2016.

 

Thank for your file upload