image_pdfimage_print

Tydelike Sluiting van kantore

Goeiedag Geliewe kennis te neem dat die BEPLANNINGS KANTOOR asook die BEHUISINGS KANTOOR vandag gesluit word weens ‘n Covid geval. Die kantore word vandag gesaniteer. Beide kantore sal Donderdag 19 Augustus 2021 weer normale tyd open. By voorbaat dankie vir begrip en geduld

KORONAVIRUS INENTING BEWUSMAKING AKTIWITEITE: 15 APRIL 2021

Regering Kommunikasie en Inligting Stelsels (GCIS), in samewerking met die Hessequa Munisipaliteit, sal Donderdag, 15 April 2021, Koronavirus Inenting bewusmaking aktiwiteite as volg hou: 10:00 : Albertina (plaaslike kliniek en hof) 12:00 : Riversdal (Thusong Diens Sentrum) 14:00 : Heidelberg (Heidelberg kliniek) 15:30 : Slangrivier (by hoof ingang) Saam kan ons die Koronavirus pandemie beveg!

Munispale kantoor ure (Paasnaweek)

Neem asseblief kennis dat alhoewel die munisipale kantore op Donderdag 1 April 2021 reeds om 13:00 vir die Paasnaweek sluit; SAL ALLE ESSENSIëLE DIENSTE ASOOK DIENS AAN DIE PUBLIEK STEEDS GELEWER WORD.

Eskom Load Shedding Update: 18 – 20 March 2021

Eskom returned to load shedding STAGE 2 on 17 March 2021 until 05:00 on Saturday, 20 March 2021. However, load shedding will be suspended between 10:00 and 14:00 today, 18 March 2021, to allow the nation to mourn the passing of His Majesty King Goodwill Zwelithini. AMENDED SCHEDULE: 18 – 20 MARCH 2021 Heidelberg, Slangrivier and Witsand: THU, 18 MARCH … Read More

KENNISGEWING: HEROPENING VAN PREEKSTOEL KARAVAANPARK

Hessequa Munisipaliteit het die Preekstoel karavaanpark aan die Departement Publieke Werke met effek 14 Januarie 2021 beskikbaar gestel ten einde die karavaanpark vir isolasie en kwarantyn doeleindes aan te wend.   Aangesien die Departement dit nie meer benodig nie, word die Preekstoel karavaanpark weer beskikbaar gestel vir besprekings deur die publiek vanaf 12 Maart 2021. Vir navrae en besprekings kan u … Read More

BELANGRIKE KENNISGEWING: SLUITING VAN SPORTFASILITEITE EN GEMEENSKAPSALE

Hiermee geskied kennis dat alle munisipale sportfasiliteite en gemeenskapsale met effek 11 Desember 2020 vir die publiek gesluit word tot verdere kennisgewing, weens die toename in Covid-19 infeksies in die streek. Hierdie sluit die sportfasiliteite uit wat deur die onderskeie sportklubs of organisasies soos gholf, tennis, rolbal en jukskei op ‘n langtermyn basis gehuur word. Vir meer inligting sien aangehegde … Read More

NOTICE: APPLICATIONS FOR COVID19 BUSINESS ASSISTANCE

APPLICATIONS FOR COVID19 BUSINESS ASSISTANCE The Hessequa Council approved the rollout of a COVID19 Business Relief Programme aimed at assisting businesses that were adversely influenced by the National Lockdown Measures and who therefore failed to do business. The following criteria are applicable to prospective applicants who wish to apply for this assistance: 1. Business must be registered with CIPC 2. … Read More

KENNISGEWING: AANSOEKE VIR COVID19 SAKE HULPVERLENING

AANSOEKE VIR COVID19 SAKE HULPVERLENING   Die Hessequa Raad het goedkeuring verleen vir die uitrol van ‘n COVID19 Sake Hulpverleningsprogram wat daarop gemik is om besighede by te staan wat deur die Nasionale Inperkingsmaatreels nadelig beinvloed is en wat gevolglik nie sake kon doen nie.   Die volgende kriteria is van toepasing op voornemende applikante wat vir hierdie hulpbverlening wil … Read More

NOTICE: INVITATION FOR ATTENDING A WORKSHOP FOR THE REVIEW OF BUDGET RELATED POLICIES AND BY-LAWS FOR THE 2021/2022 FINANCIAL YEAR

Notice is hereby given that Hessequa Municipality is currently in the process of reviewing its policies and by-laws, namely Property Rates, Tariffs, Credit Control and Debt Collection, Write-off of Irrecoverable Debt and Indigent subsidies for implementation with effect from 1 July 2021. To this end, a series of workshops have been scheduled as set out below to which all rate … Read More

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2021/2022 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, Tariewe, Kredietbeheer en Skuldinvordering, Afskrywing van Oninvorderbare Skuld en Deernishulp te hersien vir implementering met ingang 1 Julie 2021. Vir die doel, is ‘n reeks werkswinkels geskeduleer soos hieronder uiteengesit, en word belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye hierby uitgenooi … Read More