Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Begroting uitnodiging tot insette 2018-2019

HESSEQUA MUNISIPALITEIT

BEGROTING 2018/2019

 

Die publiek word hiermee uitgenooi om skriftelik insette vir die 2018/2019 begroting in te dien tot 10 November 2017 by enige van die kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier en Witsand

Terugvoering oor insette gelewer sal behandel word by begrotingsvergaderings met die publiek met inagneming van die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan.

JACOBS BURGERSENTRUM

MUNISIPALE BESTUURDER                              RIVERSDAL

 

 MUNICIPALITY HESSEQUA

BUDGET 2018/2019

 

The public is hereby invited to make written submissions for the 2018/2019 budget until 10 November 2017. The submission can be handed in at any of the municipal offices at Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier and Witsand

Feedback on inputs submitted will be dealt with at the budget meetings with the public, taking into consideration the Council’s I.D.P.

JACOBS CIVIC CENTRE

MUNICIPAL MANAGER                                                  RIVERSDALE

 

 

UMASIPALA WASE HESSEQUA

UHLAHLO LWABIWO MALI LUKA 2018/2019

 

Bonke abantu bayamenywa ukuba benze / babhale incwadi zengcebiso malunga nohlahlo lwabiwo mali luka 2018/2019  kude kube ngumhla we 10 November 2017.   Ngoko uyacelwa ukuba uzise incwadi yakho ecebisayo malunga nohlahlo  lwabiwo ali kwezi Ofisi zilandelayo Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier kunye nase Witsand

Ingxelo leyo yeleta ezifakwe ngabantu izakudityaniswa kunye nentlanganiso zohlahlo lwabiwo mali phambi kwesidlangalala, yaye izakube isenziwa yikhansile ye (IDP) Iplani ephuhlisayo ke leyo

JACOBS CIVIC CENTRE

UMPHANTI MASIPALA                                                                      RIVERSDALE

Thank for your file upload