1

ESKOM PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY: 16 FEBRUARY 2021

Posted by Hessequa Municipality on 26 January 2021.
BELANGRIKE KENNISGEWING: SLUITING VAN SPORTFASILITEITE EN GEMEENSKAPSALE

Hiermee geskied kennis dat alle munisipale sportfasiliteite en gemeenskapsale met effek 11 Desember 2020 vir die publiek gesluit word tot verdere kennisgewing, weens die toename in Covid-19 infeksies in die streek. Hierdie sluit die sportfasiliteite uit wat deur die onderskeie sportklubs of organisasies soos gholf, tennis, rolbal en jukskei op ‘n langtermyn basis gehuur word.

Vir meer inligting sien aangehegde dokument vir u kennisname:

kennisgewing – sluit van fasiliteite

Geplaas op 11 Desember 2020 deur Hessequa Munisipaliteit.
NOTICE: APPLICATIONS FOR COVID19 BUSINESS ASSISTANCE

APPLICATIONS FOR COVID19 BUSINESS ASSISTANCE

The Hessequa Council approved the rollout of a COVID19 Business Relief Programme aimed at assisting businesses that were adversely influenced by the National Lockdown Measures and who therefore failed to do business.

The following criteria are applicable to prospective applicants who wish to apply for this assistance:

1. Business must be registered with CIPC
2. Business must have a municipal services account.
3. Nursery schools must be registered as a Child Development Centre
4. If a tenant of municipal property must be in possession of a lease
5. If a tenant of the business premises has a municipal services account.

Assistance will be granted in the form of rebate on basic services of a municipal account based on the impact of the lockdown period on the business.

Electronic application forms are available at www.hessequa.gov.za and hard copies are available at all municipal offices.

Enquiries may be directed to Lerato Tshefu at lerato@hessequa.gov.za, tel. 028 713 7829.

Completed application forms must be sent COVID19BRP@hessequa.gov.za and hard copies of the complete application form can be submitted to the Municipal Mailbox in Riversdale at the Main Building.

APPLICATION FORM: Application Form Covid-19 Business Relief

Closing date for applications is 4 February 2021..

Uploaded by Hessequa Municipality on 4 December 2020.
KENNISGEWING: AANSOEKE VIR COVID19 SAKE HULPVERLENING

AANSOEKE VIR COVID19 SAKE HULPVERLENING

 

Die Hessequa Raad het goedkeuring verleen vir die uitrol van ‘n COVID19 Sake Hulpverleningsprogram wat daarop gemik is om besighede by te staan wat deur die Nasionale Inperkingsmaatreels nadelig beinvloed is en wat gevolglik nie sake kon doen nie.

 

Die volgende kriteria is van toepasing op voornemende applikante wat vir hierdie hulpbverlening wil aansoek doen:

 

  1. Besigheid moet geregistreer wees by CIPC
  2. Besigheid moet ‘n munisipale dienste rekening he.
  3. Kleuterskole moet geregistreer wees as ‘n Kinderontwikkelingsentrum
  4. Indien ‘n huurder van munisipale eiendom moet in besit wees van ‘n huurkontrak
  5. Indien ‘n huurder van ‘n sake perseel moet ‘n munisipale diensterekening he.

 

Hulpverlening sal in die vorm van korting op basiese dienste van ‘n munisipale rekening toegestaan word gebasseer op die impak van die inperkingstydperk op die besigheid.

Elektroniese aansoekvorms is beskikbaar by www.hessequa.gov.za en harde kopiee is beskikbaar by alle munisipale kantore.

Navrae kan gerig word aan Lerato Tshefu by lerato@hessequa.gov.za , tel. 028 713 7829.

Volledige aansoekvorms moet gestuur word na COVID19BRP@hessequa.gov.za en harde kopiee van die volledige aansoekvorm kan by die munisipale posbus in Riversdal by die Hoofgebou ingedien word.

Volledige aansoekvorm: Aansoekvorm Covid-19 Business Relief

 

Sluitingsdatum vir aansoeke is 4 Februarie 2021.

Geplaas deur Hessequa Munisipaliteit op 4 Desember 2020.
NOTICE: INVITATION FOR ATTENDING A WORKSHOP FOR THE REVIEW OF BUDGET RELATED POLICIES AND BY-LAWS FOR THE 2021/2022 FINANCIAL YEAR

Notice is hereby given that Hessequa Municipality is currently in the process of reviewing its policies and by-laws, namely Property Rates, Tariffs, Credit Control and Debt Collection, Write-off of Irrecoverable Debt and Indigent subsidies for implementation with effect from 1 July 2021. To this end, a series of workshops have been scheduled as set out below to which all rate payers, consumers and interested parties are invited.

 

Due to the current lockdown regulations, the number of attendees is limited.  Please note the maximum number of attendees allowed at each venue.  COVID-19 regulations will apply.

For more information please see attached document under:

Workshop Policiy Review

Posted by Hessequa Municipality on 23 November 2020.
KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2021/2022 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, Tariewe, Kredietbeheer en Skuldinvordering, Afskrywing van Oninvorderbare Skuld en Deernishulp te hersien vir implementering met ingang 1 Julie 2021. Vir die doel, is ‘n reeks werkswinkels geskeduleer soos hieronder uiteengesit, en word belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye hierby uitgenooi om dit by te woon.

 

As gevolg van inperkings regulasies mag slegs ʼn sekere aantal mense toegelaat word om teenwoordig te wees.  Let op die maksimum getal persone soos aangedui teenoor die saal.  Volledige COVID-19 regulasies sal toegepas word.

Vir meer inligting vind dokument onder:

beleide werkswinkels 20202021

Geplaas deur Hessequa Munisipaliteit op 23 November 2020.
NOTICE: THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS ONLINE TRAINING OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH

The Department of Communications and Digital Technologies & NEMISA partners with Coursera for an online learning programme offering digital skills for unemployed youth.

 

Posted by Hessequa Municipality on 12 November 2020.
KENNISGEWING VAN HESSEQUA MUNISIPALITEIT JEUG UITREIK PROGRAM
NOTICE: INVITATION TO ATTEND INFORMATION SESSIONS REGARDING THE GENERAL VALUATION ROLL FOR IMPLEMENTATION ON 1 JULY 2021

Notice is hereby given that Hessequa Municipality will conduct information sessions regarding the General Valuation roll as per the guidelines set out in the Local Government Property rates act of 2004, for implementation on 1 July 2021. Information sessions have been scheduled as set out below to which all rate payers, consumers and interested parties are invited.

 

Due to the current lockdown regulations, the number of attendees is limited.  Please note the maximum number of attendees allowed at each venue.  COVID-19 regulations will apply.

For more details on the above notice please see document under:

ENG – notices – General valuation role – 16 tot 19 November 2020

Posted by Hessequa Municipality on 5 November 2020.
KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN INLIGTING SESSIES OOR DIE ALGEMENE WAARDASIE ROL VIR DIE IMPLEMENTERING OP 1 JULIE 2021

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit ʼn algemene waardasierol soos bepaal deur die Plaaslike Regering, Munisipale Eiendomsbelasting wet van 2004 op 1 Julie 2021 implementeer. Inligting sessies sal op die onderstaande dae op verskeie dorpe plaasvind. Belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye word hiermee uitgenooi om dit by te woon.

 

As gevolg van inperkings regulasies mag slegs ʼn sekere aantal mense toegelaat word om teenwoordig te wees.  Let op die maksimum getal persone soos aangedui teenoor die saal.  Volledige COVID-19 regulasies sal toegepas word.

Vir meer inligting vind voledige kennisgewing onder:

AFR – ALG – Inligtingsessies tov waardasie rol – 16 tot 19 November 2020

Geplaas deur Hessequa Munisipaliteit op 5 November 2020.