image_pdfimage_print

BELANGRIKE KENNISGEWING: SLUITING VAN SPORTFASILITEITE EN GEMEENSKAPSALE

Hiermee geskied kennis dat alle munisipale sportfasiliteite en gemeenskapsale met effek 11 Desember 2020 vir die publiek gesluit word tot verdere kennisgewing, weens die toename in Covid-19 infeksies in die streek. Hierdie sluit die sportfasiliteite uit wat deur die onderskeie sportklubs of organisasies soos gholf, tennis, rolbal en jukskei op ‘n langtermyn basis gehuur word. Vir meer inligting sien aangehegde … Read More

NOTICE: APPLICATIONS FOR COVID19 BUSINESS ASSISTANCE

APPLICATIONS FOR COVID19 BUSINESS ASSISTANCE The Hessequa Council approved the rollout of a COVID19 Business Relief Programme aimed at assisting businesses that were adversely influenced by the National Lockdown Measures and who therefore failed to do business. The following criteria are applicable to prospective applicants who wish to apply for this assistance: 1. Business must be registered with CIPC 2. … Read More

KENNISGEWING: AANSOEKE VIR COVID19 SAKE HULPVERLENING

AANSOEKE VIR COVID19 SAKE HULPVERLENING   Die Hessequa Raad het goedkeuring verleen vir die uitrol van ‘n COVID19 Sake Hulpverleningsprogram wat daarop gemik is om besighede by te staan wat deur die Nasionale Inperkingsmaatreels nadelig beinvloed is en wat gevolglik nie sake kon doen nie.   Die volgende kriteria is van toepasing op voornemende applikante wat vir hierdie hulpbverlening wil … Read More

NOTICE: INVITATION FOR ATTENDING A WORKSHOP FOR THE REVIEW OF BUDGET RELATED POLICIES AND BY-LAWS FOR THE 2021/2022 FINANCIAL YEAR

Notice is hereby given that Hessequa Municipality is currently in the process of reviewing its policies and by-laws, namely Property Rates, Tariffs, Credit Control and Debt Collection, Write-off of Irrecoverable Debt and Indigent subsidies for implementation with effect from 1 July 2021. To this end, a series of workshops have been scheduled as set out below to which all rate … Read More

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2021/2022 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, Tariewe, Kredietbeheer en Skuldinvordering, Afskrywing van Oninvorderbare Skuld en Deernishulp te hersien vir implementering met ingang 1 Julie 2021. Vir die doel, is ‘n reeks werkswinkels geskeduleer soos hieronder uiteengesit, en word belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye hierby uitgenooi … Read More

NOTICE: INVITATION TO ATTEND INFORMATION SESSIONS REGARDING THE GENERAL VALUATION ROLL FOR IMPLEMENTATION ON 1 JULY 2021

Notice is hereby given that Hessequa Municipality will conduct information sessions regarding the General Valuation roll as per the guidelines set out in the Local Government Property rates act of 2004, for implementation on 1 July 2021. Information sessions have been scheduled as set out below to which all rate payers, consumers and interested parties are invited.   Due to … Read More

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN INLIGTING SESSIES OOR DIE ALGEMENE WAARDASIE ROL VIR DIE IMPLEMENTERING OP 1 JULIE 2021

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit ʼn algemene waardasierol soos bepaal deur die Plaaslike Regering, Munisipale Eiendomsbelasting wet van 2004 op 1 Julie 2021 implementeer. Inligting sessies sal op die onderstaande dae op verskeie dorpe plaasvind. Belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye word hiermee uitgenooi om dit by te woon.   As gevolg van inperkings regulasies mag slegs ʼn sekere … Read More