1

Munispale kantoor ure (Paasnaweek)

Neem asseblief kennis dat alhoewel die munisipale kantore op Donderdag 1 April 2021 reeds om 13:00 vir die Paasnaweek sluit; SAL ALLE ESSENSIëLE DIENSTE ASOOK DIENS AAN DIE PUBLIEK STEEDS GELEWER WORD.
Gouritsmond Biblioteek – Gesluit (Paasnaweek)

Neem asseblief kennis dat Gouritsmond Biblioteek vanaf 01 April tot 05 April 2021 gesluit sal wees. Verskoning word aangebied vir die ongerief.
VLAK 1 WATERBEPERKINGS IN HESSEQUA MUNISIPALE GEBIED

Die Water Verordening van Hessequa Munisipaliteit dui aan dat ter voorkoming van die verkwistende gebruik van water, of ʼn water tekort, droogte of vloedwater, kan die munisipaliteit by wyse van openbare kennisgewing, die verbruik van water in die geheel of ʼn gedeelte van sy regsgebied verbied of beperk tydens bepaalde ure van die dag of vir bepaalde dae.

 

Vlak 1: Waterbeperkings word vanaf 1 September 2017 geimplementeer en sal streng reguleer word in terme van die Water Verordering:

1.1         Die natmaak van tuine word slegs vanaf 16h00 tot 18h00 toegelaat.

1.2       Spreiers word toegelaat, maar tuinslange mag nie sonder toesig gebruik word nie.

1.3       Afspuit van plaveisel en sementoppervlaktes word nie toegelaat nie. (Die afwas van sekere oppervlaktes in karwas dienste, slagpale en persele vir die voorbereiding van voedsel, word vrygestel van hierdie bepaling).

1.4       Voertuie, bote en karavane moet met emmers gewas word. 

 

 

NOTICE: IMPLEMENTATION OF STAGE 1: WATER RESTRICTIONS IN THE HESSEQUA AREA

The Water Bylaw of Hessequa Municipality indicates that the municipality may by public notice to prevent wasteful use of water or in the event of a water shortage, drought or flood: prohibit or restrict the consumption of water in the whole or part of its area of jurisdiction in general or for –

(i) specified purposes;

(ii) during specified hours of the day or on specified days; and

(iii) in a specified manner; and

(b) determine and impose –

(i) limits on the quantity of water that may be consumed over a specified

period;

 

Stage 1 Water Restrtiction will be implemented from 1 September 2017 and will be regulated in terms of the Water & Sanitation Bylaw:

  • Gardens may only be watered between 16h00 – 18h00.
  • Sprayers may be used, but water hoses may not be used without supervision.
  • Hosing down of paving and cement surfaces are not permitted.
  • Washing of vehicles/boats/caravans will be allowed by means of a bucket.

 

 

 
Lappiesbaai rehabilitasie program

Hessequa Munisipaliteit het reeds in 1993 ʼn bestuursplan vir die Lappiesbaai duine in samewerking met die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR), Departement Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning (verder bekend as die Departement) en die algemene publiek ontwikkel. Hierdie bestuursplan is weer in 2011/12 hersien, ten einde dit in lyn te bring met nuwe omgewingswetgewing en ʼn volle publieke deelname proses was gevolg soos vereis deur relevante wetgewing. Omgewingswetgewing van toepassing is die Nasionale Omgewingsbestuur Wet, 1998 (Wet 107 van 1998) wat as die primêre wetgewing beskou word en die onderliggende  Nasionale Wet Op Omgewingsbestuur: Geïntegreerde Kusbestuur, 2008 (Wet 24 van 2008). Hierdie wetgewing is voorskriftelik ten opsigte van duine bestuursplanne se samestelling en verleen ook goedkeuring en uitvoering tot hierdie planne.

 

Die Lappiesbaai duine bestuursplan is op 10 April 2017  finaal goedgekeur vir ʼn periode van 5 jaar en rehabilitasie werk aan die duine is so geskeduleer dat dit met die reënseisoen van die area saamval ten einde groei van duine plante te kan bevoordeel. Rehabilitasie werk aan die duine het reeds in Junie 2017 begin. Mnr. L. Barwell, voorheen verbonde aan die WNNR, was betrokke by die samestelling van die aanvanklike bestuursplan in 1993, die hersiening van die plan in 2011/12 en monitor die rehabilitasie werk op ʼn gereelde basis. Mnr. Barwell het ook ʼn induksie program rakende die bestuursplan met die munisipale tegniese personeel gedoen wat onder andere ook die hoogtebepaling van die duine insluit.

 

Gedurende die maande van Augustus en September vind seisoenale storms aan die Suid-Kaapse kus plaas en dit tesame met springgety veroorsaak erosie van die voorduine. Hierdie verskynsel en gepaardgaande gevolge daarvan word ook so geïdentifiseer in die bestuursplan. Gedurende die maand van September sal deponering van sand weer plaasvind en die duine sal dan hulle natuurlike vorm aanneem, wat die munisipaliteit weer in staat sal stel om die toegange te formaliseer. Die wegkalwe van die duine het rondom 19 Augustus begin en om die publiek se veiligheid te verseker het die Departement: Tegniese dienste  die voorkant van die duin afgesper en ook so die twee toegangsroetes in die middel, ten einde die publiek te kanaliseer na die kante waar toegang na die see wel toegelaat word. Hierdie maatreëls is slegs tydelik van aard en die publiek se geduld en samewerking word waardeer.

 

Die bestuursplan en goedkeuring daarvan is beskikbaar op die munisipale webblad by die volgende skakel: http://www.hessequa.gov.za/information-center/coastal-management/

 
HESSEQUA MUNISIPALITEIT KOMMUNIKASIE

Dit word weer onder die publiek se aandag gebring dat daar in terme van die Hessequa Kommunikasie Beleid verskillende kommunikasie media is waardeur met die publiek gekommunikeer word of waardeur die publiek met die munisipaliteit kan kommunikeer.

Sake van algemene belang word as item by Wykskomitee vergaderings bespreek. Dit is dus ‘n uitstekende medium om met wyksraadslede kontak te maak om op die manier sake van algemene of groter belang vir ‘n spesifieke wyk onder die aandag van die munisipaliteit te bring.

Die maandelikse nuusbrief wat saam met die rekening versprei word bevat ook waardevolle inligting. Indien daar verkies word om die nuusbrief elektronies te ontvang, registreer by die volgende e-pos adres accounts@hessequa.gov.za.

Om op hoogte te bly van situasies in ‘n spesifieke wyk soos bv padsluitings, beplande kragonderbrekeings ensovoorts word ook per sms gekommunikeer mits daar op die sms databasis geregistreer is. Daar kan direk op die munisipale webtuiste www.hessequa.gov.za  geregistreer word of deur by alle munisipale toonbanke ‘n sms registrasievorm  te voltooi.

Die plaaslike radiostasie, gedrukte pers, pamflette en kennisgewings asook kommunikasie met sakekamers is ook kommunikasie mediums vir algemene belang vir die gemeenskap. Besoek ook gerus die munisipale webtuiste vir eerstehandse inligting en munisipale nuus.

Hou ook die munisipale facebook blad dop vir belangrike en relevante inligting Dit is egter belangrik om te onthou dat daar nie op enige ander sosiale media, soos byvoorbeeld privaat facebook groepe,  gekommunikeer word nie en sosiale media nie as kommunikasiemetode met die munisipaliteit erken word nie.

Individue wat klagtes aan die munisipaliteit wil kommunikeer of navrae wil rig kan dit as volg doen naamlik per skrywe, gerig aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 29 Riversdal 6670 of e-pos info@hessequa.gov.za.  Om op laasgenoemde wyse te kommunikeer word verseker dat daar ‘n unieke verwysingsnommer toegeken word om die vordering van die klagte of navraag op die munisipaliteit se stelsel te volg.

Kontak die munisipaliteit vir enige verdere inligting of navrae oor die kommunikasie beleid susan@hessequa.gov.za

 

 
Begroting uitnodiging tot insette 2018-2019

HESSEQUA MUNISIPALITEIT

BEGROTING 2018/2019

 

Die publiek word hiermee uitgenooi om skriftelik insette vir die 2018/2019 begroting in te dien tot 10 November 2017 by enige van die kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier en Witsand

Terugvoering oor insette gelewer sal behandel word by begrotingsvergaderings met die publiek met inagneming van die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan.

JACOBS BURGERSENTRUM

MUNISIPALE BESTUURDER                              RIVERSDAL

 

 MUNICIPALITY HESSEQUA

BUDGET 2018/2019

 

The public is hereby invited to make written submissions for the 2018/2019 budget until 10 November 2017. The submission can be handed in at any of the municipal offices at Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier and Witsand

Feedback on inputs submitted will be dealt with at the budget meetings with the public, taking into consideration the Council’s I.D.P.

JACOBS CIVIC CENTRE

MUNICIPAL MANAGER                                                  RIVERSDALE

 

 

UMASIPALA WASE HESSEQUA

UHLAHLO LWABIWO MALI LUKA 2018/2019

 

Bonke abantu bayamenywa ukuba benze / babhale incwadi zengcebiso malunga nohlahlo lwabiwo mali luka 2018/2019  kude kube ngumhla we 10 November 2017.   Ngoko uyacelwa ukuba uzise incwadi yakho ecebisayo malunga nohlahlo  lwabiwo ali kwezi Ofisi zilandelayo Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier kunye nase Witsand

Ingxelo leyo yeleta ezifakwe ngabantu izakudityaniswa kunye nentlanganiso zohlahlo lwabiwo mali phambi kwesidlangalala, yaye izakube isenziwa yikhansile ye (IDP) Iplani ephuhlisayo ke leyo

JACOBS CIVIC CENTRE

UMPHANTI MASIPALA                                                                      RIVERSDALE
Stilbaai Biblioteek sal gesluit wees 26 tot 29 Junie 2017 weens onderhoud.

Alle aktiwiteite word op Vrydag, 30 Junie 2017 hervat.

 Die biblioteekpersoneel vra verskoning vir enige ongerief.

 
Power Outage – Stillbay/Jongensfontein

Dear Customer

 

The municipality experienced a power outage around 20h00 on the 25th of June 2017. The loss of power came on the Eskom supply side. The Eskom team was informed and technicians were sent to site to investigate. The initial cause of the outage was reported to be caused by a damaged Voltage Transformer (VT).

 

In the normal cause of events, when there is an electrical fault customers can be supplied from an alternative line. This option was considered but could not be exercised because , it was discovered that the breaker on the Eskom substations could not be operated. Once the circuit breaker issue was resolved, it was further discovered that the main power transformer had an oil leak. The transformer could thus not be switched back on until this fault is rectified. Eskom Oil Regeneration Truck only arrived at the Eskom Substation in Melkhoutfontein at around 16h00 on the 26th of June 2017.

 

It is not possible to estimate at this stage how long this repair would take. The municipality has requested that Eskom work through the night to resolve the problem, however, the municipality is not able to guarantee if this demand will be acceded to.

 

Geagte kliënt

 

Die Munisipaliteit het ‘n krag onderbreking ondervind wat ongeveer 20h00 op die 25ste Junie 2017 plaasgevind het. Die verlies aan krag toevoer het op die Eskom-toevoer kant gebeur en nie op die munisipale netwerk nie. Die Eskom-span was ingelig en tegnici is gestuur om die probleem te ondersoek. Die aanvanklike oorsaak van die onderbreking was ‘n beskadigde spanning Transformator (VT).

Die moontlikheid om kliënte te voorsien van elektrisiteit vanaf ‘n ander toevoerpunt was ook oorweeg, maar was onsuksesvol. Dit kon nie uitgeoefen word nie, omdat dit ontdek is dat die Eskom substasie nie bedryf kon word nie. Nadat die stroombreker probleem opgelos was, is dit verder ontdek dat die belangrikste krag transformator ‘n olielek het. Die transformator kon dus nie aangeskakel word totdat hierdie fout reggestel is nie. Eskom se vragmotor is tans by die Eskom-substasie in Melkhoutfontein en het omstreeks 16h00 op die 26ste Junie 2017 daar gearriveer vir die herstelwerk.

Dit is nie moontlik om op hierdie stadium te bepaal hoe lank hierdie herstelwerk sal neem nie of om enige tyd te koppel aan die herstelwerk periode nie, aangesien dit ‘n baie sensitiewe proses is. Die Munisipaliteit het versoek dat Eskom deur die nag werk om die probleem op te los, maar kan nie waarborg dat die probleem opgelos sal wees nie.
Gouritsmond Biblioteek gesluit op 3 Julie 2017/ Gouritsmond Library closed on 3 July 2017

Die Biblioteek sal toe wees op Maandag 3 Julie 2017 vir voorraadopname. Jammer vir die ongerief.

The Library will be closed on Monday 3 July 2017 due to stocktaking. Sorry for the inconvenience
Radio en Televisie stasies is steeds buitewerking in Riversdal en Stilbaai

The television and radio stations are currently dysfunctional due to the tower structures that have blown over due to the storm that occurred during the weekend of 10 June 1017. The Stillbay and Riversdale towers, which are used to house the equipment for the TV and Radio stations, have collapsed.  Emergency repairs are underway and the Stillbay project is scheduled for completion by 23 June 2017 and that of Riversdale, by 30 June 2017.

 

Die televisie en radio stasies is tans buite werking, as gevolg van die toring strukture wat omgewaai het gedurende die storm wat die naweek van 10 Junie 2017, plaasgevind het.  Die Stilbaai en Riversdal toring, wat die toerusting vir die televisie en radio stasies huisves, het omgewaai.  Nood herstelwerk is tans in proses en die Stilbaai projek  is geskeduleer vir voltooiing teen 23 Junie 2017 en die Riversdal projek, vir voltooiing teen 30 Junie 2017.