Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

3rd Supplementary Valuation Roll 2015 2016

3rd SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL: 2015/2016

PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF AND LODGING OF OBJECTIONS

Notice is hereby given in terms of Section 49 (1)(a)(i) of the Local Government : Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the “Act”, that the Supplementary Valuation Roll for the financial year 2015/2016 is open for public inspection at all Offices and Libraries in Hessequa Municipal Area from 19 May 2016 to 30 June 2016. In addition the supplementary valuation roll is available HERE.

An invitation is hereby made in terms of section 49(1)(a)(ii) of the Act that any owner of property or other person who so desires can lodge an objection with the municipal manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the supplementary valuation roll within the above-mentioned period.

Attention is specifically drawn to the fact that in terms of section 50(2) of the Act an objection must be in relation to a specific individual property and not against the valuation roll as a whole.

The form for the lodging of an objection is obtainable at the following address P.O. Box 29, RIVERSDALE, 6670 or HERE.

The completed forms must be returned to the following address: Municipal Manager, P.O. Box 29, RIVERSDALE, 6670 or emailed to valuations@hessequa.gov.za on or before 30 June 2016.

For enquiries please phone Ms. S Taylor, Mr. F Esau or Ms. M Sefoor at (028) 713 8000.

 

3DE AANVULLENDE WAARDASIEROL: 2015/2016

AMPTELIKE KENNISGEWING VIR DIE INSPEKSIE EN AANTEKENING VAN BESWARE

Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 49(1)(a)(i), van die Plaaslike Regering : Munisipale Eiendomsbelasting Wet, 2004, (Wet No. 6 van 2004), hierin verder verwys na as die “Wet”,  dat die  Aanvullende Waardasierol vir die finansiële jare 2015/2016 ter insae lê by al die Kantore en Biblioteke van Hessequa Munisipale gebied vanaf 19 Mei 2016 tot 30 Junie 2016.  Die waardasierol is ook beskikbaar HIER.

‘n Uitnodiging word hiermee gerig in terme van Artikel 49 (1) (a) (ii) van die Wet, dat enige eienaar van eiendom, of enige ander persoon, wat so begeer, beswaar kan maak by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid vervat in, of uitgelaat is in die Waardasierol binne bogenoemde tydperk.

Aandag word spesifiek gevestig op die feit dat in terme van Artikel 50 (2) van die Wet, dat beswaar gemaak word ten opsigte van ‘n spesifieke individuele eiendom en nie teen die Aanvullende Waardasierol as sulks nie.

Die beswaarvorm is verkrygbaar by die Munisipale Bestuurder, Posbus 29, Riversdal, 6670 of HIER.

Die voltooide beswaarvorms moet gepos word aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 29, Riversdal, 6670, of per e-pos aan valuations@hessequa.gov.za en moet hom bereik voor of op 30 Junie 2016.

Vir navrae skakel Me S. Taylor, Mnr F. Esau of Me M Sefoor by (028) 713 8000.

Thank for your file upload