IMPORTANT NOTICE: FNB Discontinue The Issuing of Cheques

As communicated recently, FNB has made the decision to discontinue the issuing of cheques as of 31 December 2020 which means that our clients will no longer be able to issue cheques after this date. There have been some date changes in the phased approach to exit cheques as a payment instrument. Please refer to the below table with regard … Read More

INVITATION FOR GRANT IN AID 2020/2021 BUDGET AWARDS APPLICATIONS.

All interested parties are hereby invited to apply in writing for a monetary donation to an organization or body outside a government sphere, which does not perform commercial or business transactions. Prescribed application forms (Form 01) are available at all Municipal Offices, the Office of the Executive Mayor and on the Hessequa Municipality website (www.hessequa.gov.za). Completed application forms (Form 01) … Read More

UITNODIGING VIR “GRANT IN AID’ 2020/2021 BEGROTING TOEKENNINGS AANSOEKE.

Alle belanghebbende partye word hiermee uitgenooi om skriftelik aansoek te doen vir ‘n geldelike skenking aan ‘n organisasie of liggaam buite ‘n regeringsfeer, wat nie kommersiële of sake transaksies verrig nie. Voorgeskrewe aansoekvorms (vorm 01) is beskikbaar by alle Munisipale kantore, die kantoor van die Uitvoerende Burgemeester en op die Hessequa Munisipaliteit webwerf (www.hessequa.gov.za). Voltooide aansoekvorms (vorm moet voor of … Read More

HESSEQUA MUNISIPALITEIT KENNISGEWING: OPNEEM VAN ‘N EKSTERNE LENING/ NOTICE: TAKING UP OF AN EXTERNAL LOAN

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 46 van die Plaaslike Bestuur: Munisipale Finansiële Bestuurswet (Wet 56 van 2003) dat die Raad van voorneme is om ‘n lening op te neem ter gedeeltelike finansiering van die 2019/2020 kapitaal begroting. Meer besonderhede kan verkry word op die munisipale webwerf, www.hessequa.gov.za, of deur ‘n e-pos te stuur aan ferdie@hessequa.gov.za of op die … Read More

HESSEQUA MUNICIPALITY HEREBY INVITES THE SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR FINANCIAL AND/OR NON-FINANCIAL ASSISTANCE FOR HOSTING AN EVENT/FESTIVAL IN THE 2020/2021 FINANCIAL YEAR (01 July 2020 – 30 June 2021).

Due to the Covid-19 pandemic, we will only consider applications for events/festivals taking place from September 2020 to June 2021. This call for proposals is aimed at providing limited funding to events/festivals which require additional capital to establish and or to grow such a event/festival. The funding will be allocated in the form of a grant. Hessequa Municipality will provide … Read More

GARDEN ROUTE DISTRICT MUNICIPALITY WASTE RECYCLING AND MINIMISATION SURVEY INVITE

The Garden Route District Municipality (GRDM) has appointed GIBB Pty Ltd (GIBB) to develop a waste minimization strategy for the district municipality and the seven local municipalities in the district namely: Bitou Local Municipality George Local Municipality Kannaland Local Municipality Knysna Local Municipality Hessequa Local Municipality Mossel Bay Local Municipality Oudtshoorn Local Municipality The aim of the waste minimization strategy … Read More

HESSEQUA MUNISIPALITEIT WORD VERFILM OP LEEF JOU REIS met Gerrie Pretorius

Toerisme speel ‘n baie belangrike rol in die ekonomie van die Hessequa-streek. Die algehele verbod op reis tydens die grendelperiode is ‘n groot bekommernis vir die plaaslike owerheid en almal wat in die bedryf betrokke is. Die Hessequa munisipaliteit het die geleentheid aangegryp toe die geleentheid om ‘n program op diè gewilde KykNet Leef Jou Reis te skiet, op hul … Read More