Hessequa Municipality

The vision for Hessequa Municipality as set out for 2012-2017 and beyond is:
A caring municipality where everyone reaps the fruit of cost effective and innovative service delivery, stimulated economic growth and sustainable use of natural resources

The Hessequa Council has set the following 7 Strategic Objectives ahead of themselves with specific impacts to be made:

  • Effective communication and participation.
  • To limit the impact of our presence in the natural environment and  re-establish a heritage of preservation.
  • Maintenance and development of all infrastructure and services.
  • Development of safe and integrated human settlements.
  • Human development initiatives to enhance the social well-being of all our residents.
  • To stimulate economic growth for the benefit of all communities.
  • An accountable local authority with a fit for purpose workforce and transparent financial practices.

 

 

 

 

Last Updated (Monday, 19 May 2014 08:53)

 

KENNISGEWING / NOTICE

BEGROTINGS UITREIK / BUDGET OUTREACH

 

Die Hessequa Raad beplan om alle gemeenskappe te besoek met ‘n reeks Begrotings Uitreike.

Vind asb onder die Herskeduleerde Begrotings Uitreikvergadering vir Kwanokuthula en Slangrivier.

The Council of Hessequa plans to visit all communities with a series of community meetings known as the Budget Outreach programs.

For your information and participation, please see the rescheduled date for Kwanokuthula and Slangrivier.

Kwanokuthula

5 Mei 2015 om 19:00 / 5 May 2015 at 19:00

Gemeenskapsaal / Community Hall

Slangrivier

7 Mei 2015 om 19:00 / 7 May 2015 at 19:00

 

Gemeenskapsaal / Community Hall

 

KENNISGEWING / NOTICE

BEGROTINGS UITREIK / BUDGET OUTREACH

Die Hessequa Raad beplan om alle gemeenskappe te besoek met ‘n reeks Begrotings Uitreike. Die onderstaande skedule dui aan wanneer die vergadering in u omgewing sal plaasvind.


The Council of Hessequa plans to visit all communities with a series of community meetings known as the
Budget Outreach programs. For your information and participation, please see schedule below.

13 April
18:00  Kwanokuthula (Gemeenskapsaal / Community Hall)

 

14 April

18:00  Heidelberg Oos-Dorp (Duivenhokssaal / Duivenhoks Hall)

 

16 April

15:30   Witsand (Gemeenskapsaal/ Community Hall)

18:00   Slangrivier (Gemeenskapsaal / Community Hall)

 

21 April

15:00  Gouritsmond (Gemeenskapsaal / Community Hall)

18:00   Albertinia Theronsville (Gemeenskapsaal / Community Hall)

 

23 April

14:00   Jongensfontein (NG Kerksaal/ NG Church Hall)

16:00   Stilbaai (Gemeenskapsaal / Community Hall)

18:30   Melkhoutfontein (Gemeenskapsaal / Community Hall)

 

28 April

18:00   Wyk 6, 7 en 8 (Riversdal Burgersentrum / Civic Center)

 

30 April

18:00  Heidelberg Dorp (Heidelberg Stadsaal / City Hall)

 

4 Mei / May

18:00  Albertinia Dorp (Stadsaal / City Hall)

Last Updated (Monday, 30 March 2015 13:25)

 

KONSEP 2015/2016 BEGROTING EN GOP TER TAFEL GELÊ

Hessequa Munisipaliteit se 2015/2016 konsep begroting en konsep Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is op 31 Maart 2015 tydens ʼn Raadsvergadering ter tafel gelê.

Die totale uitgawe begroting beloop R510 582 181.
Die konsep kapitaalbegroting is R126 899 066 en die konsep bedryfsuitgawebegroting R383 683 115.
Die totale konsep inkomstebegroting beloop R450 264 772.

Elektrisiteit verhogings wat vanaf 01 Julie 2015 in werking sal tree:
Tarief verhoging rakende die aankoop van elektrisiteit vanaf ESKOM (NERSA) van 14.24%
ʼn Gemiddelde munisipale tarief verhoging vir verkope van elektrisiteit van 12.2%

Uitvoerende Burgemeester Raadslid Emor Nel noem dat sy graag wil uitwys dat die deerniskomponent van gebruikers geen basiese tarief betaal nie en slegs deur die verhoogde eenheidsprys geraak word.  Die klein gebruikers van elektrisiteit (onder 150 eenhede oor ‘n jaar bereken) se basiese tarief is met 5% verlaag. Die 32 ampère meters se basiese fooie is nie verhoog nie. Hierdie is die groep wat net buite die deerniskomponent val.

Die wins wat deur Hessequa Munisipaliteit uit elektrisiteit tariewe verhaal word is 8.93%.  Die norm wat deur munisipaliteite verhaal word is 15% en is die toegelate wins persentasie tussen 13% en 15%.

Tarief verhogings:

1. Eiendomsbelasting
Residensieël – 8.5%
Besigheid – 8.5%
Landelik – 8.5%
Staat – 8.5 %
Leë erwe – 8.5%

2. Water – 8%

3. Vullisverwydering – 12.5%

4. Riool – 9.0%

 

ʼn Opsomming van die 2015/2016 konsep begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) sal beskikbaar wees by die Munisipale kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg, Witsand en Slangrivier asook munisipale kantore vanaf 10 April 2015.
ʼn Elektroniese weergawe van die konsep begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is ook op die munisipale webwerf beskikbaar.
Lede van die gemeenskap word uitgenooi om skriftelike vertoë / kommentaar te lewer op die 2015/2016 konsep Kapitaal- en Bedryfsbegroting en aan die Munisipale Bestuurder te rig voor 06 Mei 2015 om 12:00.

KONSEP BEGROTING 2015/2016 DEEL 1

KONSEP BEGROTING 2015/2016 DEEL 2

KONSEP GEïNTEGREERDE Ontwikkelings Plan (GOP)

 

WATER SAVINGS MEASUREMENTS : 1 MARCH 2015 UNTIL 30 JUNE 2015

The Hessequa municipal area is currently experiencing a dry period due to low rainfall. As a precautionary measurement, the Municipal Council decided to institute the following water savings measurements from 1 March 2015 until 30 June 2015 in the Hessequa municipal area:

1. Gardens may only be watered from 06:00-08:00 (mornings) and 18:00-20:00 (evenings).

2. Washing of vehicles/boats/caravans will be allowed by means of a bucket during the prescribed hours as for watering gardens.  The using of hosepipes is prohibited.

3. Hosing down of paving and cement surfaces are not permitted.